Over de RTF

Rol

De rol van de Regieraad is een bestuurlijke: het gaat primair om het inventariseren en onderling verbinden van bestaande initiatieven, en het initiëren en stimuleren van in de doelstelling passende nieuwe initiatieven. De Regieraad neemt geen uitvoerende taken op zich.

Organisatievorm

De Regieraad Techniek Flevoland is een netwerkorganisatie; de structuur wordt in stand gehouden door de organisaties die zich aan de doelen van de RTF hebben gecommitteerd.
Hoewel de RTF wordt gevormd en in stand gehouden door belanghebbende organisaties, is de Regieraad onafhankelijk in zijn advisering.

Samenstelling

De RTF bestaat in de basis uit 12 leden, te weten

  • een onafhankelijk voorzitter
  • maximaal drie leden namens de betrokken brancheorganisaties
  • maximaal twee leden namens de werknemers
  • een lid namens de scholingsfondsen
  • maximaal twee leden namens de lokale en bovenlokale overheden
  • maximaal drie leden namens het onderwijs: VO, MBO en HBO/WO

Daarnaast kan de RTF besluiten tot het benoemen van tijdelijke adviseurs als zij dat wenselijk acht met het oog op advisering over een specifiek thema of een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren, vrouwen).
De RTF wordt ondersteund door een coördinator die zorgt voor de nodige praktische en inhoudelijke ondersteuning.

Voor zowel de voorzitter als de leden als de coördinator zijn functieprofielen opgesteld.

Zittingsduur

Voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze zittingstermijn kan met maximaal één periode van drie jaar worden verlengd. Een tijdelijk lid kan niet langer dan twee jaar lid zijn van de RTF.

Vergaderingen

De Regieraad Techniek Flevoland vergadert drie à vier keer per jaar, onder meer over (de voortgang van) het jaarplan. Eenieder kan ideeën en suggesties indienen om in het jaarplan op te nemen. De RTF toetst deze aan de langetermijndoelstellingen en aan de hand van vooraf bepaalde toetsingscriteria. Waar de RTF witte vlekken constateert, gaat de voorzitter of een of meer van de leden in gesprek met de organisatie die het meest voor de hand ligt om als uitvoerder op te treden.

Meer informatie

Uitgebreider informatie over de RTF is opgenomen in het organisatieprofiel en de intentieverklaring die de partijen hebben ondertekend.
Wilt u meer weten, neem dan contact op via het contactformulier.